fbpx

Eesti EKB Koguduste Liidu arengukava aastateks 2012-2017

Eesti EKB Koguduste Liidu arengukava aastateks 2012-2017

Eesti EKB Koguduste Liidu missioon on järgida Jumala kutset elumuutvate koguduste liikumisena, kes kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest Püha Vaimu väes.
Eesti EKB Koguduste Liit on lähtuvalt väärtustest piibli-, koguduslik, pühitsuslik ja misjoniliikumine. (vt. märkus 2)
Eesti EKB Koguduste Liidul on ühistöö nägemus aastaks 2017: Liidu kogudused on terved ja viljakad oma kogukonnas ning loovad koostöös teiste kogudustega uusi algatusi ja ressursse, millega mõjutatakse Eesti ühiskonnaelu laiemalt.
Eesti EKB Koguduste Liit teostab oma missiooni, väärtusi ja ühistöö nägemust aastaks 2017 jõudes järgmiste eesmärkideni:

 1. Jüngerlike juhtide arendamine: kogudustes rakendatakse jüngerlust ning kutsumusega teenimist; koguduste töötegijate välja- ja täiendõpe tagab ettevalmistatud töötegijate järelkasvu; töötegijaid toetavad osadusprogrammid ja mentorluse süsteem.
 2. Noorsoo- ja peresõbralik koguduse-elu: kogudustes on loodud sobilik keskkond lastele, noortele ja noortele täiskasvanutele ning perekondadele vaimulikuks arenguks; koguduste koostöös on loodud selleks tööks vajalikud materjalid.
 3. Koguduste rajamine ja arendamine: elujõuliste koguduste abiga luuakse uusi kogudusi ning koguduste-vahelises ja piirkondlikus koostöös toetatakse arengule orienteeritud kogudusi.
 4. Missioonitundlikkus: kogudused on missionaalselt ja sotsiaalselt tundlikud; oma kogukonnas ning koguduste koostöös luuakse ja viiakse ellu algatusi, mis on laiema mõjuga Eesti ühiskonnas ja välismaal.
 5. Koostöövalmidus: kogudused abistavad üksteist praktiliselt piirkondlikus, kodumaises ja rahvusvahelises koostöös loodud ressurssidega, nagu konfessionaalselt ja oikumeeniliselt usaldusväärsed suhted, jagatud sotsiaaltöövõrgustik ja majandustegevus, ajaloopärandi ning muusikavaramu kogumine ja säilitamine, ametlikud, avalikud ja meediasuhted.

Arengukava rakendusplaan ja soovitavad tulemused

 1. Jüngerlike juhtide arendamine
  1. Liidu pastoritega toimuvad arenguvestlused, mille tulemusel pastorid on vaimulikult terved ja arengule suunitletud.
  2. Koguduste pastorid viivad läbi isiklikku tööd potentsiaalsete juhtidega, mille tulemusena on juhtidel järelkasv.
  3. Kogudustes on organiseeritud väikegrupitöö, mille tulemusena kogudused kasvavad vaimulikult ja liikmeskonnalt (jüngerlus).
  4. Toimub töötegijate välja- ja täiendõpe, mille tulemusel Liidu koguduste töötegijad on oma teenimistööks varustatud.
  5. Mentorluse programmi arendatakse edasi, mille tulemusel on Liidus piisaval hulgal mentoreid ja kõigil pastoritel, kes seda vajavad, on mentor.
  6. Pastorite Fond toimib, mille tulemusel Fond kasvab ja väljamaksete hulk vastab vajadustele.
  7. Töötegijate õppe- ja osaduspäevad on regulaarsed, mille tulemusel Liidu töötegijate võrgustik on tugev ning kujunenud on ühised arusaamad vaimuliku töö kohta.
  8. Liidu hariduskontseptsioon uuendatakse, mille tulemuseks on loodud koguduste vajadustele vastav jüngerlikult elukestev koolitusnägemus.
 2. Noorsoo- ja peresõbralik koguduseelu
  1. Pühapäevakooli õppekava arendamine
   1. Eelkooliealiste, noorema ja vanema kooliastme pühapäevakooli laste pühapäevakooli õppekava väljaandmine ja õpetajate koolitamine, mille tulemusel on koguduste lastetöötegijaid koolitatud ja arendatud metoodiliseks lastetööks lähtuvalt väljatöötatud õppekavast.
   2. Korraldatakse üle-eestilisi ja piirkondlikke lastepäevi, mille tulemusel toimuvad igal aastal Eesti suurimad lastele mõeldud kristlikud sündmused.
  2. Noortetöö arendamine
   1. Koguduste noortejuhtide koolitamine ja treenimine (coaching), mille tulemusel koguduste noortejuhid on innustatud ja varustatud vajalike vahenditega koguduse (kogukondlikuks) noortetööks.
   2. Liidu noortejuht koostöös noortekoguga viib läbi iga-aastaseid noorte piiblipäevi, mille tulemusel toimub igal aastal Eesti suurim kristlik noortefestival.
  3. Noorte täiskasvanute töö
   1. Ilmuvad materjalid väikegruppidele, mille tulemusel kogudustes koolitatakse ja arendatakse noori täisealisi kristlikuks eluks ja teenimiseks perekonnas, koguduses ja ühiskkonnas.
  4. Peretöö
   1. Abielu ja peretöö tegijate koolitamine ja vastava väljaõppe ellurakendamine, mille tulemuseks on tervel ja tugeval mehe ja naise vahelisel abielul püsivad perekonnad.
 3. Koguduste rajamine ja arendamine
  1. Koguduste rajajate mitmeastmeline koolitamine, mille tulemuseks on koguduste rajamisest motiveeritud töötegijad.
  2. Kogudusi arendavate uuringute (KLA jt) teostamine ja analüüsimine koos selleks vajalike materjalide väljaandmisega, mille tulemusel on kogudused teadlikud oma hetkeseisust ja arengupotentsiaalist.
  3. Uute koguduste rajamine, mille tulemusel on rajatud vähemalt viisteist uut kogudust suuremate koguduste poolt või piirkondlikus koostöös.
 4. Missioonitundlikkus
  1. Välismisjon
   1. Misjonäride väljaläkitamine ja toetamine lühiajaliseks ning tähtajatuks teenimistööks, mille tulemuseks on inimeste ja kogukondade elu muutumine Jumala tahte kohaselt.
   2. Misjonikonverentside korraldmine, mille tulemusel kogudused saavad motiveeritud misjonitööks ning toetavad ja/või läkitavad misjonäre.
  2. Sotsiaaltöö
   1. Üle-eestilise ja piirkondlike koguduste- ja sotsiaaltöö organisatsioonide vahelise sotsiaaltöövõrgustiku väljaarendamine, mille tulemusel jõuab koguduste kaudu abi abivajajateni.
   2. Koguduste sotsiaaltöö tegijate vahelise info jagamiseks sotsiaaltöö tegijate listi loomine, mille tulemusel paraneb infovahetus.
   3. Koguduste sotsiaaltöö tegijatega ühiste koolituste ja konverentside korraldamine, mille tulemusena on sotsiaaltöö tegijatele pidevalt avatud väljaõppe võimalus.
   4. Sõbra Käe ja Sõbralt Sõbrale kaupluste ühisprojektiga “Hoolime koos” aidatakse abivajavaid leibkondi, mille tulemusel saavad igakülgset abi eriti maal elavad perekonnad ja lapsed.
   5. Rehabilitatsiprogrammi rajamine alkoholisõltlastele Tallinnas, mille tulemusel saavad osalejad tuge täisväärtusliku elu elamiseks.
   6. Vähekindlustatud inimeste toitmine supiköögi abil Tallinnas, mille tulemusel kogevad puudustkannatavad inimesed hoolimist.
   7. Koguduste abi vahendamine kriisikolletesse ja maailma vaestesse piirkondadesse läbi rahvusvaheliste organisatsioonide ja koguduste kontaktide, mille tulemusel aitab Liit kaasa holistliku misjonitöö elluviimisele.
 5. Koostöövalmidus
  1. Majanduslik koostöö
   1. Valduste ja Sõbra Käe ümberstruktureerimine (Valduste OÜ siseselt kinnisvarahalduse ja kaubanduse eraldamine; Sõbralt Sõbrale ja Sõbra Käe tegevuse lõimimine), mille tulemuseks on Liidu ja koguduste kinnisvara tõhusam haldamine, kaubanduse (Sõbralt Sõbrale) arendamine ning sotsiaaltöö laiendamine.
   2. Liidu ja koguduste kinnisvara haldamine, mille tulemusena on kinnisvarad kaardistatud ja nende sihtotstarve määratud.
   3. Liidu ühistööle ja -projektidele rahastamise leidmine, mille tulemusel annetavad kogudused Liidu ühistöö heaks 5-10% koguduse eelarvest ning leitud on uusi rahastajaid väljapoole suunatud projektidele.
   4. Finantsteenused ja fondide haldamine, mille tulemuseks on sihtotstarbelise investeerimisvõimaluse pakkumine ja sihtotstarbeliste laenude väljastamine ning loodud on sihtotstarbelised fondid.
  2. Koguduste-, konfessioonide- ja rahvusvaheline koostöö
   1. Kogudustevahelise partnerluse ja piirkondlike koostöösuhete arendamine, mille tulemusel on kogudused motiveeritud üksteist vaimulikult teenima ja projektipõhiselt toetama.
   2. Kirikutevahelistes evangeelsetes ja oikumeenilistes koostööprojektides ja -võrgustikes osalemine (EEA, EKN), mille tulemusel kasvab Liidu teenimisvõime, usaldusväärsus ja ressurss mõjutada Eesti kiriku- ja ühiskonnaelu laiemalt.
   3. Kristlikult jätkusuutlikes rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ja -projektides osalemine (organisatsioonid: Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduste Maailmaliit (IFFEC), Baptisti Maailmaliit (BWA), Euroopa Baptisti Föderatsioon (EBF); partnerliidud: Converge Worldwide, USA (CWW), Rootsi Misjoni Kirik (MK), Valgevene EKB Liit), mille tulemusel saavad ja võtavad Liidu kogudused osa Kristuse ihu vajadustest nii lokaalselt kui globaalselt.
  3. Eestimaa koguduste vaimuliku pärandi väärtustamine.
   1. Koguduste ja Liidu ajaloopärandi korrastatud kogumine, hindamine, säilitamine ja uurimine, mille tulemusel väärtustatakse, jagatakse ja arendatakse kogudustes elumuutvat identiteeti piibli-, kogudusliku, pühitsusliku ja misjoniliikumisena.
   2. Koguduselaulu ja muusikavara loomine, kogumine ja kogudustele kättesaadavaks tegemine, mille tulemusel saavad kogudused vaimuliku laulu ja muusika läbi ülesehitatud.
  4. Ametlike, avalike ja meediasuhete arendamine
   1. Koguduste esindamiseks ametlikes, avalikes ja meediasuhetes pädevate isikute ja toimkondade volitamine, arendamine ja rakendamine (ajakirjad Teekäija (internetiversioon), Päikesekiir, Liidu kodulehekülg ja sotsiaalvõrgustikud (FB)), mille tulemusel on kogudused lülitatud nii liidusiseselt kui -väliselt tõhusasse kommunikatsioonivõrgustikku.
   2. Jumala riigi kohaolu ja sõnumi levikule kaasa aitamine elumuutvate koguduste liikumises, mille tulemusel kujuneb Liidu koguduste liikmeskond nii ümbritsevale ühiskonnale kui tervele maailmale Jeesuse sarnase elu eeskujuks.

Märkus 1: Eesti EKB Koguduste Liidu arengukava projekt esitatakse 9.-10. märtsil 2012 Tartus toimuval aastakonverentsil arutamiseks ja vastuvõtmiseks koos rakendusplaaniga, mis kätkeb konkreetseid tegevusi arengukava eesmärkide saavutamiseks.
Märkus 2: Eesti EKB Koguduste Liidu väärtused on sõnastatud 1993. aasta konverentsil.

0
  0
  Ostukorv
  Ostukorv on tühiTagasi poodi