fbpx

Põhikiri

EESTI EVANGEELIUMI KRISTLASTE JA BAPTISTIDE KOGUDUSTE LIIT
PÕHIKIRI

I peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1 Liit kannab nimetust Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (lühendatult Eesti EKB Koguduste Liit; inglise keeles Union of Free Evangelical and Baptist Churches of Estonia). Käesolevas põhikirjas kasutatakse edaspidi sõna Liit.

§ 2 Liitu ühinenud kogudused tunnistavad oma usku Kolmainu Jumalasse – Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Koguduste usu ja tegevuse aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi kanoonilised raamatud. Koguduste liikmeteks on vaimuliku uuestisünni läbi elanud ja usus ristitud inimesed, kes järgivad oma elus Jeesust Kristust ja kannavad edasi kristlikku evangeeliumi.

§ 3 Liidu moodustavad vabatahtlikult liitu astunud baptistide, evangeeliumi kristlaste, nelipühilaste, priilaste, vabakoguduste ja teised §-s 2 nimetatud usuliste põhimõtetega kogudused, kes tegutsevad vastavalt Liidu ja oma koguduse põhikirjale.

§ 4 Liit on Eesti Evangeeliumi Kristlaste Vabausuühingute Liidu ja Eesti Baptisti Usuühingute Liidu õigusjärglane.

§ 5 Liidu põhiline tegutsemispiirkond on Eesti Vabariik.

§ 6 Liit on eraõiguslik juriidiline isik; tal on oma nimega pitsat ja sümboolika.

§ 7 Liidu juhatus asub Tallinnas.

II peatükk

TEGEVUSE EESMÄRGID JA ABINÕUD NENDE SAAVUTAMISEKS

§ 8 Liidu tegevuse peamised eesmärgid on:

1) Piibli õpetuse levitamine;

2) töötamine tõsise usuelu ja kõlbluse äratamiseks, levitamiseks ja kaitseks Eesti ühiskonnas;

3) ühistöö arendamine ja koordineerimine, koguduste varustamine vajaliku informatsiooniga ja tegutsemine koguduste heaks;

4) usklike ühendamine ja kasvatamine vaimulikult, õpetuslikult ja kõlbeliselt;

5) vaimulike töötegijate koolitamine;

6) hoolekande ja heategevuse arendamine;

7) kristliku hariduse ja kultuuri levitamine.

§ 9 Liidu eesmärkide saavutamise abinõudeks on:

1) koguduste asutamine ja neile vajaliku abi osutamine;

2) Liidu liikmete ühistöö korraldamine, nende õiguste ja huvide kaitsmine ning esindamine riigi ja kohaliku omavalitsuse organites ja asutustes ning äriühingutes ja teistes eraõiguslikes organisatsioonides;

3) kontaktide loomine ja koostöö arendamine koguduste, kirikute ja kristlike organisatsioonidega kodu- ja välismaal;

4) trükiste, raamatute, audio- ja videomaterjalide kirjastamine ning levitamine;

5) sise- ja välismisjoni tööst osavõtmine ja selle arendamine;

6) vaimulike talituste, konverentside, koolituste, koosolekute, avalike ürituste ja muude ürituste korraldamine;

7) stipendiumite jagamine

8) orbude, haigete, vanurite, invaliidide ja puudusekannatajate eest hoolitsemine ning sellekohaste asutuste loomine;

9) usklike või teiste isikute palvel nende kodus või ühiskondlikus asutuses, kus nad viibivad (haigla, hooldekodu, vangla jne), vaimulike talituste läbiviimine;

10) vaimulikesse ametitesse (pastorid, jutlustajad, misjonärid jne) sobilike inimeste otsimine, ettevalmistamine ja ametisse soovitamine;

11) vaimulike ordineerimine;

12) pühapäeva- ja piiblikoolide töö suunamine, õppematerjalide valmistamine ja õpetajate juhendamine;

13) Liidu tööorganite asutamine.

§ 10 Liidu kogudused on jagatud piirkondadeks. Koguduste jagunemise piirkondadeks kinnitab vanematekogu.

III peatükk

LIIDU JA LIIDU KOGUDUSTE TEGEVUSVORMID, VAIMULIKUD TALITUSED, VAIMULIKUD JA NENDE TEENISTUSRIIETUS

§ 11 Liidu ja Liidu koguduste tegevusvormideks on jumalateenistused, evangelisatsiooni- ja temaatilised koosolekud, konverentsid, seminarid, laagrid, kontserdid jne.

§ 12 Vaimulikeks talitusteks on ristimine (üldjuhul vee alla kastmine), koguduse liikmeks õnnistamine, palvetamine võidmisega, püha õhtusöömaaeg (leivamurdmine), kihlus, laulatus, laste õnnistamine, matus, vaimulikuks ordineerimine, õnnistus-ja pühitsustalitus (koduõnnistamine, sakraalhoone sissepühitsemine jms).

§ 13 Liidu ja Liidu koguduste vaimulikud on:

1) pastorid;

2) diakonid ja diakonissid.

§ 14 Vaimulike teenistusriietuseks on üldlevinud pidulik riietus. Vaimulik võib kasutada ka vaimulikusärki (sinine, hall, must, valge). Talitustel võib vaimulik kasutada musta või valget pikka kuube. Pastor võib kasutada kristliku sümboolikaga tumesinist stoolat.

IV peatükk

LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 15 Liidu liikmeteks on kogudused, kes tunnustavad Liidu põhikirja ja on konverentsi poolt Liitu vastu võetud.

§ 16 Koguduse avalduse Liitu astumiseks vaatab läbi vanematekogu, kes võtab koguduse Liidu liikmekandidaadiks ning esitab konverentsile Liidu liikmeks vastuvõtmiseks. Koguduse võtab Liidu liikmeks Liidu konverents.

§ 17 Liidu konverents võib koguduse Liidu liikmeskonnast välja arvata, kui koguduse tegevus on läinud vastuollu käesoleva põhikirjaga.

§ 18 Liidu liikmetel on õigus:

1) võtta oma esindajate kaudu osa konverentsi tööst;

2) seada üles omapoolsed kandidaadid konverentsi organiseerimis- ja tööorganitesse;

3) esitada kandidaadid Liidu presidendi, vanematekogu ja revisjonikomisjoni liikmete ning ordineerimis- komisjoni valimiseks;

4) osaleda Liidu juurde moodustatud kirjastuse, toimetuste ja muude ühisettevõtete töös;

5) volitada vajaduse korral Liitu teostama koguduse nimel tsiviilõiguslikke tehinguid või esindama teda vastavates kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes ja eraõiguslikes organisatsioonides;

6) saata oma esindaja osa võtma Liidu juhatuse ja vanematekogu koosolekutest ja Liidu tööorganites toimuvatest aruteludest, kui seal kavatsetakse vastu võtta otsuseid, mis käsitlevad antud kogudust puudutavaid küsimusi;

7) Liidu presidendi, asepresidendi, juhatuse ja vanematekogu otsusega mittenõustumise korral esitada kirjalikult vastuväiteid, mida otsuse teinud organ peab kuu aja jooksul läbi vaatama ja andma vastuväidete esitajale kirjaliku vastuse kolme päeva jooksul pärast lõpliku otsuse tegemist;

8) saada Liidu vanematekogult ja juhatuselt pastori või koguduse poolt volitatud isiku vahendusel informatsiooni Liidu juhatuse ja vanematekogu otsuste kohta;

9) astuda Liidust välja koguduse täiskogu otsuse alusel.

§ 19 Liidu liikmetel on kohustus:

1) täita käesoleva põhikirja nõudeid;

2) juhinduda Liidu juhtivorganite otsustest;

3) tasuda õigeks ajaks kokkulepitud liikmeannetus;

V peatükk

LIIDU STRUKTUUR JA AMETIKANDJAD

§ 20 Liidu juhtivorganid on:

1) konverents;

2) vanematekogu;

3) juhatus;

4) president;

5) asepresident;

6) peasekretär.

§ 21 Liidu tööorganid on:

1) liidu kantselei;

2) ordineerimiskomisjon;

3) misjonifond;

4) usuteaduslik seminar;

5) heategevusfond;

6) kaplanaat;

7) laste- ja noortetöö keskus;

8) varade haldusorgan;

9) komisjonid, komiteed, toimkonnad jne.

VI peatükk

KONVERENTS

§ 22 Liidu kõrgeim juhtivorgan on konverents.

§ 23 Liit peab igal aastal vähemalt ühe korralise konverentsi Liidu vanematekogu poolt kindlaksmääratud ajal ja kohas. Konverentsist teavitab Liidu president Liidu liikmeid kirjalikult koos päevakorraga vähemalt üks kuu ette.

§ 24 Lisaks korralisele konverentsile kutsutakse kokku erakorralised konverentsid:

1) kui Liidu vanematekogu seda tarvilikuks peab;

2) kui vähemalt viis Liidu liiget seda kirjalikult taotleb;

3) kui Liidu revisjonikomisjon seda kirjalikult taotleb.

Punktides 2) ja 3) nimetatud juhtudel annavad konverentsi kokkukutsumise taotlejad sellekohase taotluse koos soovitud päevakorraga Liidu juhatusele, kes on kohustatud erakorralise konverentsi kokku kutsuma hiljemalt kahe kuu jooksul taotluse kättesaamise päevast.

§ 25 Konverentsi kompetentsi kuulub:

1) Liidu põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste ning täienduste tegemine;

2) Liidu presidendi, asepresidendi, vanematekogu, revisjonikomisjoni ja ordineerimiskomisjoni valimine ja nende volituste lõpetamine;

3) vanematekogu poolt Liidu liikmekandidaadiks vastu võetud koguduste Liitu vastuvõtmine ja koguduste Liidust väljaarvamine;

4) Liidu eelarve ja majandusaasta aruande ning revisjonikomisjoni aruande ja ettepanekute kinnitamine;

5) Liidu tegevuse põhisuundade määratlemine;

6) Liidu õpetuslike põhimõtete käsitlemine;

7) teiste kristlike organisatsioonide liikmeks astumise või neist väljaastumise otsustamine;

8) Liidu likvideerimise otsustamine;

9) teised Liidu olulised küsimused konverentsi äranägemisel.

§ 26 Liidu liikmed valivad konverentsile delegaadid järgmise arvestuse kohaselt: kuni 25-liikmelised kogudused 1 delegaat; 26-50-liikmelised kogudused 2 delegaati; 51-100-liikmelised kogudused 3 delegaati; üle saja liikmega kogudused valivad esimese saja liikme kohta 3 delegaati ja iga järgneva täis- või mittetäieliku saja koguduseliikme kohta 1 delegaadi.

§ 27 Konverentsi delegaatideks võivad olla ainult täieõiguslikud, vähemalt 18-aastased teovõimelised koguduste liikmed, kes on valitud vastavalt oma koguduse põhikirjale. Delegaatide ülesandeks on esindada hääle- ja sõnaõigusega oma kogudusi.

§ 28 Liidu president kutsub konverentsist sõnaõigusega osa võtma Liidu vanematekogu ja juhatuse liikmed ning Liidu juhtiv- ja tööorganite juhid ja revisjonikomisjoni. Peale eespool nimetatud tööorganite esindajate võib konverentsi juhataja lubada konverentsist osa võtta sõnaõigusega ka teisi isikuid.

§ 29 Konverents on otsustusvõimeline, kui see on põhikirja kohaselt kokku kutsutud ja sellel on esindatud vähemalt pool Liitu kuuluvatest kogudustest.

§ 30 Konverentsi otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole konverentsil osalevatest delegaatidest. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik konverentsil osalevate delegaatide poolthäältest üle 2/3, kui seda nõuab vähemalt 1/3 konverentsil osalevatest delegaatidest. Liidu presidendi ja asepresidendi valimisel, Liidu põhikirja vastuvõtmisel ja muutmisel ning Liidu likvideerimise otsustamisel on vajalik üle 2/3 konverentsil osalevate delegaatide poolthäältest.

Salajane hääletus toimub käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel või kui konverents seda otsustab.

§ 31 Konverents valib juhataja, protokollija ja nende abid.

§ 32 Konverentsi otsused protokollitakse ja protokolli kinnitavad oma allkirjaga konverentsi juhataja, protokollija ja konverentsi poolt selleks valitud isikud.

VII peatükk

LIIDU PRESIDENT, ASEPRESIDENT JA VANEMATEKOGU

§ 33 Liidu president valitakse konverentsi poolt vähemalt 2/3 konverentsil osalevate delegaatide poolthäälega salajasel hääletamisel 4 aastaks.

§ 34 Liidu presidendiks võib valida Liitu kuuluva koguduse täieõigusliku liikme, kellel on vaimulik ettevalmistus ja kes on tegutsenud vähemalt 5 aastat ordineeritud pastorina. Kandidaadi vanuse ülemmäär on 65 aastat.

§ 35 Liidu president:

1) on Liidu vaimulik juht ja juhatuse esimees;

2) kutsub kokku Liidu liikmete esindajate ja Liidu tööorganite juhtide nõupidamisi ja koosolekuid;

3) suunab Liidu liikmete ja Liidu tööorganite tegevust;

4) kannab hoolt Liidu ja sinna kuuluvate koguduste ametikandjate, nende leidmise, ettevalmistamise ja vaimuliku kasvatuse eest; teeb vajaduse korral kogudustele ettepanekuid vaimulike ametikandjate ametisse valimiseks;

5) viib läbi vaimulikke talitusi;

§ 36 Liidu asepresidendi kandidaadi esitab konverentsile Liidu president. Liidu asepresidendi kandidaat peab vastama Liidu presidendile esitatavatele nõuetele.

§ 37 Liidu asepresident:

1) on Liidu presidendi asetäitja;

2) täidab Liidu presidendi volitusel §-s 35 toodud ülesandeid. Liidu asepresident on Liidu juhatuse liige.

§ 38 Vanematekogusse võib valida Liitu kuuluva koguduse vaimuliku ordinatsiooniga täieõigusliku liikme. Ametikoha järgi kuuluvad vanematekogusse Liidu president ja Liidu asepresident. Vanematekogu järgmisteks liikmeteks valib konverents esmalt kõigi piirkondade esindajad ja vene regiooni vanempresbüteri ning ühe esindaja igast üle 1000-liikmelisest kogudusest. Seejärel valib konverents kuus vanematekogu liiget enim hääli saanud kandidaatide pingerea alusel. Iga vanematekogu liikme valimiseks on vajalik üle poole konverentsil osalevate delegaatide poolthäältest.

§ 39 Piirkonna esindajad valitakse piirkonna pastorite või koguduse volitatud esindaja poolt salajasel hääletamisel.

§ 40 Vanematekogu liikmed valitakse konverentsil salajase hääletamise teel neljaks aastaks. Vanematekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt, kui vanematekogu liige pannakse koguduses karistuse alla ja koguduse otsuse on kinnitanud ordineerimiskomisjon või kui vanematekogu liige ei ole enam Liidu koguduse liige. Vanematekogu liikmel on õigus sõltumata põhjusest oma kohalt tagasi astuda.

§ 41 Kui vanematekogu liige langeb vanematekogust välja või tema osalemine vanematekogu töös on pikema aja jooksul võimatu, kutsub Liidu president tema asemele valimistel häälte pingerea tõttu vanematekogust välja jäänud, kuid vajaliku häälteenamuse saanud kandidaadi. Selliselt Liidu presidendi poolt kutsutud isiku volitused lõpevad vanematekogu liikme naasmisel vanematekogusse või vanematekogu uue liikme valimisel konverentsi poolt.

§ 42 Vanematekogu valib oma liikmete hulgast vanematekogu esimehe ja aseesimehe.

§ 43 Vanematekogu koosolekud kutsub vähemalt neli korda aastas kokku vanematekogu esimees, saates kõikidele vanematekogu liikmetele vähemalt kaks nädalat enne koosolekut kirjalikud teated kavandatava päevakorra ja sellega seotud materjalidega.

§ 44 Vanematekogu esimees on kohustatud kahe nädala jooksul kokku kutsuma vanematekogu erakorralise koosoleku, kui seda taotleb vähemalt kolm vanematekogu liiget, Liidu president või Liidu juhatus, kes esitavad selleks kirjaliku taotluse vanematekogu esimehele, näidates ära planeeritava päevakorra.

§ 45 Vanematekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole vanematekogu liikmetest. Vanematekogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest vanematekogu liikmetest. Kui vähemalt 1/3 koosolekul osalevatest vanematekogu liikmetest nõuab, siis on otsuse vastuvõtmiseks vajalik üle 2/3 osaleja poolthääl..

§ 46 Vanematekogu koosolekutest kutsutakse sõnaõigusega osa võtma Liidu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeid. Vanematekogu võib kutsuda oma koosolekule Liidu töötegijad, kelle tööalasse puutuvaid küsimusi kavatsetakse vanematekogu koosolekul arutada. Vanematekogu võib kutsuda oma koosolekule ka teisi isikuid. Vanematekogu otsused protokollitakse ja kinnitatakse koosoleku juhataja ja protokollija allkirjaga.

§ 47 Vanematekogu:

1) asutab ja kutsub ellu Liidu tööorganeid (v.a ordineerimiskomisjon) ja likvideerib neid; kinnitab nende põhikirjad või kodukorrad, määrab ametisse Liidu tööorganite juhid ja vabastab nad;

2) jälgib ja suunab Liitu kuuluvate koguduste ja Liidu tööorganite elu ja tegevust (v.a ordineerimiskomisjon);

3) abistab vastavalt võimalustele kogudusi nende vajadustes;

4) teeb vajaduse korral kogudustele ettepanekuid vaimulike ametikandjate ametisse valimiseks ning suunab pastorid ordineerimiskomisjoni;

5) teeb vajaduse korral Liitu kuuluvatele kogudustele ettepanekuid koguduste vaimulike ametikandjate tagandamiseks nende kõlvatu elu, Piibli õpetusest kõrvalekaldumise või töövõimetuse tõttu;

6) valib Liidu presidendi ettepanekul peasekretäri ja teised juhatuse liikmed;

7) jälgib konverentsi otsuste elluviimist juhatuse poolt ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle;

8) annab Liidu juhatusele soovitusi Liidu finants-majandusliku ja muu Liidu juhatuse pädevusse kuuluva tegevuse korraldamiseks; annab suuniseid Liidu presidendi tööks.

9) kooskõlastab Liidu juhatuse koostatud majandusaasta aruande ja eelarve konverentsile esitamiseks;

10) annab Liidu juhatusele protokollilisest otsusest tuleneva kirjaliku nõusoleku Liidu igapäevase tegevuse raame ületavate tehingute tegemiseks (s.h ehitiste ja kinnisasjade koormamine ja võõrandamine);

11) otsustab Liidu presidendi, asepresidendi, peasekretäri ja juhatuse liikmete tasustamise ja määrab palga;

12) teeb vajaduse korral Liidu konverentsile ettepaneku Liidu presidendi, asepresidendi või vanematekogu liikme tagandamiseks ning kutsub tagasi juhatuse liikmed;

13) kinnitab ja muudab Kõrgema Usuteadusliku Seminari ja teiste Liidu koolide põhikirjad, õppekavad ja põhikohaga õppejõud ning määrab koolide hoolekogu liikmed, rektori ja õppeprorektori ning täidab koolide põhikirjadest või õigusaktidest tulenevaid erakooli omaniku ülesandeid;

14) kinnitab Liidu häälekandjate peatoimetajad;

15) võtab kogudusi Liidu liikmekandidaadiks ja esitab nad kinnitamiseks konverentsile;

16) annab soovitusi koguduste pastorite palga osas;

17) kinnitab Liidu misjonärid, evangelistid ja kaplanid;

18) kinnitab juhatuse ettepanekul esindajad kodumaistesse ja rahvusvahelistesse ühistöö organisatsioonidesse;

19) jälgib aktuaalseid ilminguid ja nende mõju vaimulikule elule ja teeb vastavaid ettepanekuid.

20) abistab koguduse soovil kogudust, mille liikmeskond on vähenenud alla kaheteistkümne liikme, ühinemiseks teise kogudusega või tegevuse lõpetamiseks

VIII peatükk

LIIDU JUHATUS

§ 48 Liidu juhatus on 3-7-liikmeline. Vanematekogu valib neljaks aastaks Liidu presidendi ettepanekul juhatuse liikmed, sealhulgas peasekretäri. Liidu peasekretär peab olema vaimuliku ordinatsiooniga.

§ 49 Liidu peasekretär korraldab liidu majandus-, haldus- ja personaliküsimusi.

§ 50 Liidu juhatus:

1) korraldab Liidu tööd konverentside ja vanematekogu koosolekute vahelisel ajal;

2) määrab kindlaks Liidu kantselei ja tööorganite põhilised töösuunad, lähtudes põhikirja §st 9;

3) kinnitab Liidu palgaliste töötajate (välja arvatud president, peasekretär ja juhatuse liikmed) koosseisu ja nende palgamäärad;

4) korraldab Liidu finants-majanduslikku tegevust;

5) esitab Liidu konverentsile Liidu eelarve, majandusaasta aruande ja konverentsi otsuste projektid;

6) määrab koguduste ja Liidu aruandluse vormid ja nende esitamise tähtajad;

7) annab ametikandjatele vastavad tunnistused;

8) kinnitab Liidu häälekandjate tegevtoimetajad.

§ 51 Kutsutud juhatuseliikmetel on sõnaõigus vanematekogu koosolekutel ning Liidu tööorganites.

§ 52 Liidu juhatuse koosolekute otsustusvõimelisuse, hääletamiskorra ja protokollimise osas kohaldatakse vanematekogu kohta sätestatut.

IX peatükk

ORDINEERIMISKOMISJON

§ 53 Liidu 5-liikmelise ordineerimiskomisjoni valib konverents salajasel hääletamisel ordineeritud ja vaimulikku autoriteeti omavate pastorite hulgast neljaks aastaks.

§ 54 Ordineerimiskomisjon:

1) soovitab Liidu kogudustele vaimuliku töö tegijaid;

2) määrab kindlaks ordineerimiskandidaadi sobilikkuse vaimuliku töö tegijaks pärast kandidaadi katseaja läbimist koguduslikul tööl ja otsustab tema ordineerimise;

3) lahendab vaimuliku töö tegijate ametisobivusega seotud küsimusi;

4) kutsub vastavalt vanematekogu või presidendi otsusele ordineeritud töötegijaid vestlusele.

5) kutsub tagasi vanematekogu liikme

X peatükk

LIIDU REVISJONIKOMISJON

§ 55 Liidu 3-liikmelise revisjonikomisjoni valib konverents salajasel hääletamisel neljaks aastaks.

§ 56 Liidu revisjonikomisjon:

1) valib oma koosseisust esimehe ja sekretäri;

2) on töö- ja otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks liiget;

3) omab õigust revideerida nii Liidu kui ka Liidu tööorganite raamatupidamist ning kassat;

4) kontrollib vähemalt kord aastas Liidu põhikirja, konverentsi, vanematekogu ja juhatuse otsuste järgimist, Liidu asjaajamist, töökultuuri, finants-majanduslikku tegevust ja ressursside kasutamist vastavalt eelarvele;

5) koostab revideerimise tulemuste alusel akti, mille esitab koos järelduste ja ettepanekutega Liidu juhatusele ja vanematekogule;

6) esitab Liidu korralisele konverentsile aruande revisjonikomisjoni tööst ja revideerimise tulemustest;

7) kontrollib Liidu koguduste soovil ja nende kulul nende koguduste raamatupidamist.

§ 57 Liidu revisjonikomisjoni liikmed ei või olla samal ajal Liidu juhatuse liikmed.

§ 58 Liidu revisjonikomisjon võib revideerimisele kaasata koguduste liikmete hulgast vastava ala asjatundjaid.

§ 59 Liidu revisjonikomisjoni majanduslik-tehniline teenindamine lasub juhatusel.

§ 60 Liidu revisjonikomisjoni liikmetel on sõnaõigus Liidu juhatuse, vanematekogu ja tööorganite koosolekutel.

XI peatükk

LIIDU OMAND

§ 61 Liidu omandiks võivad olla maa, kinnis- ja vallasvara, rahalised vahendid ja muu vara, mis on vajalik põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks.

§ 62 Liidu vara moodustamisest võivad rahaliste ja materiaalsete annetuste, kingituste ning osamaksudega lepingulistel alustel osa võtta riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja juriidilised isikud ning üksikisikud nii kodu- kui ka välismaal.

§ 63 Liidu sissetulekuteks on:

1) Liidu liikmete rahalised ja materiaalsed eraldised;

2) kingitused, annetused, toetused;

3) pärandused;

4) hoiuste intressid;

5) muud seaduslikud laekumised.

§ 64 Liit vastutab oma kohustuste täitmise ja võlgade eest kogu temale kuuluva varaga.

§ 65 Liidu liikmed ja majanduspartnerid ei vastuta Liidu kohustuste ja võlgade eest.

§ 66 Liit ei vastuta oma liikmete ja majanduspartnerite kohustuste ega võlgade eest.

XII peatükk

LIIDU ÕIGUSED

§ 67 Liidul on õigus:

1) omada, osta ja müüa kinnis- ja vallasvara;

2) rentida, üürida, vahetada, kinkida ja anda ajutiselt tasuta kasutada temale omandiõiguse alusel kuuluvat kinnis- ja vallasvara;

3) anda materiaalseid ja rahalisi ressursse lepingulisel alusel üle teistele ettevõtetele, organisatsioonidele ja isikutele, kes valmistavad toodangut või teevad Liidule töid ning osutavad talle teenuseid;

4) avada ja sulgeda jooksvaid arveid kodu- ja välismaa krediidiasutustes ning teostada nende kaudu arveldusi;

5) arendada välissuhteid, asutada ühisettevõtteid, firmasid jm, võtta vastu kingitusi ja annetusi;

6) valmistada ette vaimulikke töötegijaid (pastorid, jutlustajad, misjonärid jne) kodu- ja välismaa õppeasutustes, arendada ühistegevust jne;

7) ehitada, rekonstrueerida ja remontida hooneid ning rajatisi;

8) asutada vaimulikke ja teisi õppeasutusi;

9) asutada majanduslikke tootmisüksusi;

10) võtta tööle või vallandada töölisi ja teenistujaid;

11) astuda teistesse kristlikesse liitudesse, assotsiatsioonidesse jm nii kodu- kui ka välismaal;

12) arendada kirjastus- ja meediategevust, asutada raamatukogusid, foto-, video-, fono- ja filmoteeke jne.

XIII peatükk

LIIDU LIKVIDEERIMINE

§ 68 Liit likvideeritakse, kui Liidu konverents võtab vastu sellekohase otsuse ja mille poolt hääletab salajasel hääletamisel üle 2/3 konverentsil osalevaid delegaate.

§ 69 Liidu konverents teeb Liidu likvideerimise ülesandeks Liidu juhatusele või konverentsi moodustatud likvideerimiskomisjonile.

Täiendatud põhikiri on vastu võetud Liidu konverentsil 22. augustil 2020. aastal.

Konverentsi juhatajad:

Tarmo Lige

Helle Liht

Protokollijad:

Rait Tõnnori

Ragne Kivimets

Protokollile konverentsi volitusega allakirjutajad:

Leho Paldre

Andres Saumets

0
    0
    Ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi